PL | EN

finmed szczecin nfz

Szczecin: ul. Jagiellońska 37a, 91 500 17 17

Stargard: ul. Wieniawskiego 16, 881 352 319

Regulamin serwisu internetowego

www.finmed.com.pl

 

I – Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.finmed.com.pl prowadzony jest przez CENTRUM REHABILITACJI FinMed KINGA MAĆKOWIAK z siedzibą pod adresem: 70 – 240 Szczecin, ul. Gabriela Narutowicza nr 13 lok. E, NIP 854-21-68-800, REGON 321336444 adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@finmed.com.pl, tel.+48 793 121 121, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: rozeslanski@doradztwoprawne.net

2. Serwis www.finmed.com.pl (dalej: Serwis) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem Serwisu działalność związaną z promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.

6. Porady zamieszczane w Serwisie nie zastępują bezpośredniej wizyty u fizjoterapeuty, lekarza lub innego specjalisty. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z fizjoterapeutą, lekarzem lub inną specjalistą oraz osobiste zbadanie pacjenta przez fizjoterapeutę lub lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym.

7. Informacje zamieszczone w Serwisie nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Nie stanowią także konsultacji lekarskiej, ani porady lekarskiej. Nie mogą być także podstawą do podejmowania, bądź zaniechania przez Użytkownika leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków.

8. Podawane przez Użytkownika dane i informacje za pośrednictwem Serwisu nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności:

– Kodeks cywilny, Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.), Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) i Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II – Definicje

1. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości (w szczególności pytań) do Usługodawcy oraz umawianie się na wizyty.

2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

3. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.finmed.com.pl

4. Usługodawca – CENTRUM REHABILITACJI FinMed KINGA MAĆKOWIAK z siedzibą pod adresem: 70 – 240 Szczecin, ul. Gabriela Narutowicza nr 13 lok. E, NIP 854-21-68-800, REGON 321336444

5. Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Usług Serwisu.

 

III – Usługi świadczone przez Serwis

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) Umawianie się na wizytę,

b) Formularz Kontaktowy.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV -Świadczenie usług elektronicznych

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na Umawianiu się na wizytę zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania potwierdzenia wizyty lub zaprzestania jej wykonywania przez Usługobiorcę.

3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania wiadomości lub zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z regulaminem oraz zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze niezgodnym z prawem.

7. Usługobiorca zobowiązany jest zaniechać działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.

 

V – Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@finmed.com.pl

3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

VI – Własność intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.finmed.com.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza wiedzy dostępna na stronie, korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VII – Odpowiedzialność

1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne.

3. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych osobowych.

 

VIII – Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji polskich sądów.

2. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału.

Polityka prywatności | Regulamin strony | Opinie

Polityka Cookies
Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content