PL | EN

finmed szczecin nfz

Szczecin: ul. Jagiellońska 37a, 91 500 17 17

Stargard: ul. Wieniawskiego 16, 881 352 319

Rehabilitacja w ramach NFZ

Centrum Rehabilitacji FinMed w Szczecinie posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i w ramach tej umowy świadczy usługi fizjoterapii ambulatoryjnej (w przychodni), jak i w warunkach domowych.

 

1. Kto może skorzystać z rehabilitacji w ramach ubezpieczenia NFZ?

Z rehabilitacji w ramach NFZ może skorzystać osoba posiadająca ubezpieczenie zdrowotne oraz skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, skierowanie może, ale nie musi określać rodzaju zabiegów – te zleci fizjoterapeuta podczas wizyty fizjoterapeutycznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.12.2018r. skierowanie musi zawierać:

1) pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) rozpoznanie w języku polskim,

4) kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

5) choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,

6) pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania”

Prosimy o zwrócenie uwagi, czy wszystkie elementy skierowania są zachowane, w razie ich braku, konieczne jest udanie się do lekarza w celu uzupełnienia niezbędnych elementów.

Więcej informacji: https://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm

 

2. Kto może skorzystać z rehabilitacji w warunkach domowych w ramach ubezpieczenia NFZ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej § 6, punkt 2 zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych jest udzielany świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

1) ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) –w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;

3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

4) chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu –w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

6) złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;

7) osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

 

3. Pacjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym

Od 1 lipca 2018 roku osoby, które ukończyły 16 rok życia i  posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawodo korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w tym usług rehabilitacyjnych (w warunkach ambulatoryjnych, jak i domowych), wymagane jest skierowanie na zabiegi – szczegóły dot. skierowania znajdziesz w punkcie pierwszym.

Więcej informacji: https://www.nfz-szczecin.pl/petys_strefa_osob_niepelnosprawnych.htm

 

 

Polityka prywatności | Regulamin strony | Opinie

Polityka Cookies
Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Skip to content